B and T lymphocyte attenuator down-regulation by HIV-1 depends on type I interferon and contributes to T-cell hyperactivation

Zheng Zhang, Xiangsheng Xu, Jiyun Lv, Shuye Zhang, Lanlan Gu, Junliang Fu, Lei Jin, Haiying Li, Min Zhao, Jiyuan Zhang, Hao Wu, Lishan Su, Yang Xin Fu, Fu Sheng Wang

Research output: Contribution to journalArticle

21 Scopus citations

ASJC Scopus subject areas

  • Immunology and Allergy
  • Infectious Diseases

Cite this

Zhang, Z., Xu, X., Lv, J., Zhang, S., Gu, L., Fu, J., Jin, L., Li, H., Zhao, M., Zhang, J., Wu, H., Su, L., Fu, Y. X., & Wang, F. S. (2011). B and T lymphocyte attenuator down-regulation by HIV-1 depends on type I interferon and contributes to T-cell hyperactivation. Journal of Infectious Diseases, 203(11), 1668-1678. https://doi.org/10.1093/infdis/jir165