CKIε/δ-dependent phosphorylation is a temperature-insensitive, period-determining process in the mammalian circadian clock

Yasushi Isojima, Masato Nakajima, Hideki Ukai, Hiroshi Fujishima, Rikuhiro G. Yamada, Koh Hei Masumoto, Reiko Kiuchi, Mayumi Ishida, Maki Ukai-Tadenuma, Yoichi Minami, Ryotaku Kito, Kazuki Nakao, Wataru Kishimoto, Seung Hee Yoo, Kazuhiro Shimomura, Toshifumi Takao, Atsuko Takano, Toshio Kojima, Katsuya Nagai, Yoshiyuki SakakiJoseph S. Takahashi, Hiroki R. Ueda

Research output: Contribution to journalArticle

155 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'CKIε/δ-dependent phosphorylation is a temperature-insensitive, period-determining process in the mammalian circadian clock'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences