Immunocyte membrane-coated nanoparticles for cancer immunotherapy

Ping Gong, Yifan Wang, Pengfei Zhang, Zhaogang Yang, Weiye Deng, Zhihong Sun, Mingming Yang, Xuefeng Li, Gongcheng Ma, Guanjun Deng, Shiyan Dong, Lintao Cai, Wen Jiang

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

1 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Immunocyte membrane-coated nanoparticles for cancer immunotherapy'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences