Report on the First US-Japan DNA Repair Meeting Sendai, Japan, October 27-31, 2002

Errol C. Friedberg, Fumio Hanaoka, Kiyoji Tanaka, Samuel H. Wilson, Akira Yasui, Kaoru Sugasawa, Tsukasa Matsunaga, Kiran Madura, Kevin Sweder, Bennett Van Houten, Priscilla Cooper, Tadahiro Shiomi, Arthur Grollman, Yusaku Nakabeppu, Susan Wallace, Masashi Takao, Yoshimichi Nakatsu, Teruhisa Tsuzuki, Shinya Oda, Shinichi FukushigeRoger Woodgate, Zhigang Wang, Chikahide Masutani, Haruo Ohmori, Eiji Ohashi, Thomas Kunkel, Myron F. Goodman, Takehiko Nohmi, Eiichiro Sonoda, Masaru Yamaizumi, Mutsuo Sekiguchi, Graham Walker, Hisaji Maki, Kazuo Yamamoto, Kaoru Yoshiyama, Isao Kuraoka, Kenshi Komatsu, Alan Tomkinson, Hideo Shinagawa, John Tainer, Helfrid Hochegger, Takemi Enomoto, Roger Schultz, Akira Shimamoto, Vilhelm Bohr

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Report on the First US-Japan DNA Repair Meeting Sendai, Japan, October 27-31, 2002'. Together they form a unique fingerprint.